ممنوعیت صادرات روغن DOP

وزارت صمت طی نامه ای به گمرک ممنوعیت صادرات روغن DOP  از تاریخ 1398/03/01 را ابلاغ نمود.

بدیهی است این ممنوعیت موقت بوده و برای کاهش التهابات بازار عرضه روغن DOP در داخل کشور است.

امید است با بازگشت هرچه زودتر آرامش به بازار عرضه و تقاضا ، ممنوعیت صادرات برداشته شود تا بازار روغن DOP نیز در ارز آوری برای کشور عزیزمان سهیم شود.